EN | TH


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรม "ธุรกรรมนำโชค จัดหนัก ลุ้นรับรางวัลใหญ่"
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรม "ธุรกรรมนำโชค จัดหนัก ลุ้นรับรางวัลใหญ่"
จากการจับรางวัลในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 17 Money Expo 2017

รางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า FINO
1. คุณวลัยรัตน์ ธรรมจรีย์
2. คุณธนพร ประสานเสริมส่ง
3. คุณพรพิพัฒน์ โฆษิตขวัญ
4. คุณอัจฉรา ลิ้มล้ำเลิศกุล
5. คุณพงศ์พัชรา สุภากาศ

รางวัล IPhone 7 Rose Gold
1. คุณชาญชัย  อุดมลาภธรรม
2. คุณอรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์

รางวัล IPhone 7 Red
1. คุณชนัญชิดา หลวงเหล็ก
2. คุณนิติมา ทัพวงศ์

รางวัลบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมอัมพวาน่านอน สมุทรสงคราม
1. คุณนฤมล ศรีเจริญชัยกิจ
2. คุณมีนา ศรีเจริญชัยกิจ

รางวัลบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมศาลา อยุธยา
1. คุณมนัสนันท์ ศรีเลิศวานิช
2. คุณอินทิรา โรจน์สุวรรณ

รางวัลบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมหน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท
1. คุณสุรภี โฆษิตขวัญ
2. คุณเบญญพร เลิศวิจิตรไพบูลย์

รางวัลบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมปารดี เกาะเสม็ด
1. คุณอรพินท์ เหล่าวรราช

รางวัลตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากแอร์เอเชีย
1. คุณทัศนีย์ ฉลากบาง
2. คุณกิตติชัย ยงซณิชย์
3. คุณจันทนา สิงห์สุนีย์
4. คุณธนพล นิงสานนท์
5. คุณ Hassan Fazliani
6. คุณพงศกร ดาวิจิตร

รางวัลกระเป๋าล้อลาก Money Expo
1. คุณเจนพจน์ คงอุ่น
2. คุณสุภิญญา พันธุ์นิธิ
3. คุณณัฐภัทร วรรณโร
4. คุณอรอุมา ปานพงษ์
5. คุณจิรชญา อินทรกำแหง
6. คุณศรัญญา พูลพันธ์
7. คุณมณเฑียร เจนหัตการกิจ
8. คุณวันเพ็ญ คงอุ่น
9. คุณชนัดษา วิรัตน์
10. คุณดวงกมล ใจดี
11. คุณบัวเขียว สุปรัชญา
12. คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะกิจพงษ์
13. คุณวุฒิชัย อมรจรัสลาภ
14. คุณอนุสรณ์ ปุลงสันตุกะ
15. คุณสุปราณี เกษมสันต์
16. คุณโสภณา ลิปิสุนทร
17. คุณนิติ กันตนามัลลกุล
18. คุณนุภาภรณ์ เนียมหอม
19. คุณบุญชัย กาญจนวรุฒน์
20. คุณณัฐฐิภรณ์ ปังแสง
21. คุณกฤตเมธ โควานิชเจริญ
22. คุณอภิชิต ยงวณิชย์ชุม
23. คุณปวีณา หวังอุดม
24. คุณวิเชียร ยงวณิชย์ชุม
25. คุณชญานดา สุมนพันธุ์
26. คุณจินตนา ธีรวัตวงศ์
27. คุณพัชรินทร์ แก้วกัน
28. คุณธนพล เลิศวรรณเอก
29. คุณณัฐสรัญ กลิ่นกลั่น
30. คุณสุรางค์ แซ่ใช่
31. คุณสมนึก มีชู
32. คุณอดิศักดิ์ ชมอินทร์
33. คุณจิรายุ วริยะวัฒน์
34. คุณขวัญแก้ว เล่ห์สิงห์
35. คุณสุภาพร คำหอม
36. คุณชญาน์ทิพย์ ลีฬนานันทื
37. คุณบุญชู อตตานนท์
38. คุณกรรณิการ์ อมรจรัสลาภ
39. คุณวิภาวรรณ จันทร์คำ
40. คุณวันธ์ ผลเกิด

รางวัลสมาชิกวารสารการเงินธนาคาร
1. คุณสมพิศ  อาจหยุด
2. คุณสิทธิพงศ์ ยุวจิตต์
3. คุณพัชรา แซ่จึง
4. คุณกรรณิการ์ อมรจรัสลาภ
5. คุณอารีย์ อัศวนุภาพ
6. คุณสุชาติ อารีรุ่งเรือง
7. คุณพศวัสศ์ กาญจนสุดา
8. คุณพิสิษฐ์ ชัยชนะกิจพงษ์
9. คุณพงศ์พัชรา สุขภากาศ
10. คุณดรรชนี ลออคุณ
11. คุณชุติมา นารถ
12. คุณอภิชิต ยงวณิชย์
13. คุณสมชาติ เลิศวิจิตรไพบูลย์
14. คุณตรีทิพย์ ชื่นใจ
15. คุณณัฎฐ์ธุดา ชัยชนะกิจพงษ์
16. คุณเจติยะ อุมะกรรณ
17. คุณชัยวัฒน์ กลัณทกสุวัณน์
18. คุณณัฐรภา เทศราช
19. คุณชูเกียรติ เด่นกองพล
20. คุณสิริธร สโมสร
21. คุณนุกูลกิจ อุทัยการ
22. คุณนิภา เวชสุวรรณลักษ์
23. คุณมนัสวี นวราช
24. คุณบังอร พฤกษาภัทรศิลป์
25. คุณสุนันทา  ก้านหายหาญ

รางวัลสมาชิกนิตยสาร Gourmet & Cuisine
1. คุณดวงรัตน์ ขุนเสวี
2. คุณกฤติยา ท้วมยิ้ม
3. คุณษรศักดื ม่วงนาถ
4. คุณนงลักษณ์ รัตนสมโภช
5. คุณอรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์
6. คุณชัยวัฒน์ จันทวีกุล
7. คุรธนสิทธิ์ ธนโรจน์วัฒนา
8. คุณพรทิพย์ กิตติพงศ์พัฒน์
9. คุณนพวรรณ เล่าประพัฒน์
10. คุณจิราภรณี ทิณพงษ์
11. คุณนิยม คันสนามคม
12. คุณวราภรณื ศิริรักษ์
13. คุณฉัตรนถา เอื้องชูถิ่น
14. คุณกุลพัชร ฌานชลิต
15. คุณพรณรัตนื ประพันธ์ทองชัย
16. คุณจิตรา สีสุวรรณ
17. คุณจิรภัทร ตั้งเกียรติตรง
18. คุณอำนวย กียะสูตร
19. คุณรัฐพร นครอินทร์
21. คุณนิติ กันตนามัลลกุล
22. คุณปรียา เชี่ยวชาญ
23. คุณสมภพ แซ่ตั้ง
24. คุณปานหทัย เกียรติกังวาฬไกล
25. คุณสง่า วุฒิโอภาส

รางวัลสมาชิกนิตยสาร @Kitchen
1. คุณสุพัตรา บรรลุประสงค์
2. คุณวาสนา จ่างพิพัฒน์นวกิจ
3. คุณอรพินท์ วงฉลาด
4. คุณกฤตเมธ โควานิชเจริญ
5. คุณวศิน พุทธมหิกานนท์
6. คุณกิตติชัย ยงวณิชย์
7. คุณกุลิสรา หล่อสัญญาลักษณ์
8. คุณทวีพงษ์ จรัสพรศรีวงศ์
9. คุณอาภารัตน์ สกุลจันทร์
10. คุณวินยุตม์ คชภักดี
11. คุณสราวุธ ยิสารคุณ
12. คุณพนารัตนื พุทธมหิตานนท์
13. คุณสมบูรณ์ จองวิจิตรกุล
14. คุณชฤมล วงศ์ศา
15. คุณไพรัช ศรีพงษ์การ
16. คุณกัญญาณัฐ
17. คุณสุทธิพงษ์ อิทธิพลังกุล
18. คุณอารีย์ อัศวนุภาพ
19. คุณโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ
20. คุณวลัยรัตนื ธรรมจรีย์
21. คุณวนิดา วรเกริกกุลชัย
22. คุณจติพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
23. คุณอัจฉรา อัจฉริยะเพ็ชร
24. คุณบุญชู จันทนพรฟุ้ง
25. คุณจีราวรรณ คงดิน

รางวัลสมาชิกนิตยสาร Digital Age
1. คุณพรรณพนัช ตัณฑวิเชียร
2. คุณอชิรญา โฆษิตชัยวัฒน์
3. คุณอุไร ชัญญพิพัฒน์
4. คุณกัลยาณี ปุราสะเก
5. คุณรุ่งสิริ ชูศรี
6. คุณกีรติ ตั้งอยู่เจริญ
7. คุณรัฐชา นฤพงกมล
8. คุณทัศนีย์ ตันนามล
9. คุณฉัตรชัย อัมพามาศ
10. คุณสุวรรณดี จันทวรรณ
11. คุณมณฤดี ครองวิโรจน์
12. คุณกฤตย์วริทธื ภูเจริญญาณวิชา
13. คุรเจนจิรา คุณพาณิย์โชติ
14. คุณพรทิพย์ แจ่มศรี
15. คุณกิตติพงษ์ ปาริชาติธนากุล
16. คุณศศิลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
17. คุณกอบบุญ ทางสวัสดิกุล
18. คุณอภิรเมธี จิตเปี่ยมวิริยะ
19. คุณกมลชนก สุขภิบาล
20. คุณรัฐวัฒน์ ธรรมนนทิกูล
21. คุณจรินทร นรมาตย์
22. คุณพัชรินทร์ พร้อมสมุด
23. คุณอมรเทพ สมวงษ์
24. คุณศศิกานต์ นิจกำแหง
25. คุณพวงแข เจือจันทร์
 Partner