EN | TH


การเงินธนาคารเชิดชู 33 องค์กร มอบรางวัลเกียรติยศตลาดเงินตลาดทุนไทย MONEY & BANKING AWARDS 2017
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เผย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองธนาคารแห่งปี 2560 ธนาคารออมสิน คว้าธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2560 แชมป์บริษัทแห่งปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ขณะที่ บล.เมย์แบงก์ กิมเอง (ประเทศไทย) นั่ง บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 พร้อมด้วย 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 และ 18 สถาบันการเงิน ครองรางวัล บูธสวยงาม ในงาน Money Expo 2017

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จัดงานมอบ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017ขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 10 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 ประกอบด้วย 5 ประเภท รวม 33 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลนักการเงินแห่งปี 2559 Financier of the Year 2016 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

2. รางวัลธนาคารแห่งปี 2560 Bank of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2560 Best Retail Bank of the Year 2017 เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพลทำการสำรวจผู้เข้าชมงาน และสมัครใช้บริการทางการเงิน ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงิน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงาน ทั้ง 6 ครั้งตลอดปี ได้แก่ ธนาคารออมสิน

4. รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 Best Public Company of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี
   • บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
   • บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 Best Securities Company of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6. รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 Best Mutual Fund of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้
   • กองทุนรวมตราสารหนี้
      • กลุ่มที่ 1 กองทุนสะสมทรัพย์ ตราสารหนี้ (Money Market) ได้แก่
         • กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสแซท พลัส จำกัด
      • กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป (Fixed Income General) ได้แก่
         • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
   • กองทุนรวมตราสารทุน
      • กลุ่มที่ 3 กองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large) ได้แก่
         • กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
      • กลุ่มที่ 4 กองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) ได้แก่
         • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
   • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
      • กลุ่มที่ 5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ (RMF Fixed Income) ได้แก่
         • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
      • กลุ่มที่ 6 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารทุน (RMF Equity) ได้แก่
         • กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
   • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
      • กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF ) ได้แก่
         • กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF)
      • กลุ่มที่ 8 กองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity) ได้แก่
         • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
      • กลุ่มที่ 9 กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) ได้แก่
         • กองทุนเปิดกรุงศรี คอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
         • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

7. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 17 Money Expo 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo แต่ละปี ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย ดังนี้
   • ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม.
      • รางวัลยอดเยี่ยม
         • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
         • ธนาคารออมสิน
         • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
         • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
      • รางวัลดีเด่น
         • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
         • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน)
         • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม.
      • รางวัลยอดเยี่ยม
         • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
         • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
      • รางวัลดีเด่น
         • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   • ประเภทพื้นที่ขนาด 200-250 ตร.ม.
      • รางวัลยอดเยี่ยม
         • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
         • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
      • รางวัลดีเด่น
         • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
         • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
         • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) : ETDA
   • ประเภทพื้นที่ขนาด 100-120 ตร.ม.
      • รางวัลยอดเยี่ยม
         • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
      • รางวัลดีเด่น
         • ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
         • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

นายสันติกล่าวว่า รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นอกจากจะเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมบุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการเงินของประเทศได้อย่างมั่นคง
 Partner