EN | TH


วารสารการเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตรมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องสมุดโรงเรียนแก่โรงเรียนบ้านซำป่าหัน จ.อุดรธานีวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครอบครัวข่าว 3 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด และบริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด จัดโครงการ “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน” พร้อมด้วยกิจกรรม workshop สอนทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายสำหรับครัวเรือน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านซำป่าหัน ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินจัด Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โศรดา ธรรมประกอบ  ผู้อำนวยการบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี วีระศักดิ์ บุญญะรัง รองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3  อภัย ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำป่าหัน คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

Partner