EN | TH


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


สินเชื่อส่งออกพลัส (EXIM Export Credit Plus)
บริการสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก พร้อมบริการป้องกันความเสี่ยง กรณีผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระค่าสินค้า
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการประกันการส่งออก = 4.5% ต่อปี
Promotion ในงาน ลดดอกเบี้ยเหลือ 4.0% ในปีแรก  จากอัตราปกติ 4.5% ต่อปี (เฉพาะ 10 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท
• หลักประกันเพียง 25%
• พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า  (EXIM Instant Credit Super Value)
บริการสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก พร้อม Forward Contract เพื่อเสริมสภาพคล่อง SMEs และไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
• Promotion ในงาน ลดดอกเบี้ยเหลือ 4.5% ในปีแรก  จากอัตราปกติ 5.0% ต่อปี (เฉพาะ 10 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท
• ใช้เพียงผู้บริหารและ บสย. ค้ำประกัน

บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs (Instant SMEs Export Insurance)
ช่วยป้องกันความเสี่ยงผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระค่าสินค้า โดยครอบคลุมกว่า 135 ประเทศทั่วโลก
• คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
• คุ้มครอง 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
• Promotion ในงาน ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อรายละ 1,500 บาท สำหรับผู้ซื้อ 2 รายแรก จากปกติรายละ 3,000 บาท


Partner