Skip to content Skip to footer

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ
– สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1.110% 3 เดือนแรก ฟรีค่านิติกรรมสัญญา และ ค่าบริการสินเชื่อ

สินเชื่อ GSB D-Vers
– สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินกู้ 100 ล้านบาท สมัครสินเชื่อภายในงานรับของสมนาคุณ

เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life
– อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี (ไม่เสียภาษี) ได้ทั้งเงินออมและความคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท / ราย เปิดบัญชีเพียง 100 บาท